Blwyddyn ers colli Euryn Ogwen, dyma deyrnged deimladwy iddo gan Siân Meinir.

Mae ei greadigrwydd, ei afiaith a’i frwdfrydedd yn dal i ysbrydoli. Yr wythnos hon rwyf wedi rhyddhau ei emyn ‘Dy Enfys Di’ a gyfansoddwyd ganddo yn 2020, a’r dôn gen i er cof amdano. Byddai Euryn eisiau inni gyd, ynghanol helbulon y byd, i barhau i weld enfys cariad Duw a’r gobaith sydd i’w gael drwy ffydd. Mae’r harmoni posibl rhyngom fel pobl, yn ein heglwysi ac yn ein byd, yn rymusach wrth inni arddel ein bod yn gynulleidfa sydd â’r gallu i ‘agor drysau a rhyddhau yr egni na allwn ei gynhyrchu ar wahân’. Roedd Euryn yn fonwr oedd yn credu mewn cymdeithas, yn cydio’n y cadarnhaol, ac yn pwyso ar y posibiliadau ymhob peth bob amser, hyd yn oed mewn trallod ac ar ddiwedd ei fywyd ar y ddaear. Gadewch i ninnau barhau mewn brwdfrydedd dros achos Crist; gyda diolch i Euryn am ei arweiniad fel cyfaill annwyl i nifer, fel Cristion o argyhoeddiad, ac fel Cyfryngwr i gariad real Duw yn ein byd sy’n parhau. 

Dy Enfys Di

Pan fydd geiriau’n clecian drwy’r ymenydd

Ac atsain y canrifoedd yn y co’,

Rhyfeddaf at y grym a’r egni newydd

Sy’n cael ei greu o’u cwmpas nhw bob tro.

 

Pan glywaf felodi yn llenwi ‘nghlustiau

Mae’n rhoi adenydd ar fy enaid i

A chodaf uwch ddiflastod llwyd ein dyddiau,

Yn nes at lle rwy’n tybio fyddet Ti.

 

Ond pan ddêl cynulleidfa i addoli

Bydd harmonïau grymus yn y gân

Yn agor drysau a rhyddhau yr egni

Na allem ei gynhyrchu ar wahân. 

 

A thrwy y glaw yr heulwen deimlwn ni

Ac fe gawn eto weld dy enfys Di.


 

Sian Meinir 

Bu Euryn Ogwen Williams yn aelod a diacon ffyddlon a gweithgar yn eglwys y Tabernacl Y Barri.

Related Articles

Keep Informed

Receive the latest news, videos and resources.