Bu Dydd Gŵyl Dewi eleni yn ddiwrnod llawn a llawen yng Nghapel y Nant, Clydach pan agorwyd drysau’r capel a’r Neuadd i’r gymuned. Bwriad y dydd oedd estyn croeso a dangos gwaith yr eglwys, gan wahodd trigolion lleol i ddod i mewn a mwynhau paned a sgwrs mewn awyrgylch hamddenol a chynnes.

Roedd grwpiau gwahanol wedi paratoi arddangosfeydd hardd: dangoswyd ymdrechion ein grŵp Eglwys a Chymuned i gefnogi elusennau lleol a chenedlaethol, gweithgarwch y Chwaeroliaeth ac arddangosfa drawiadol y dosbarth gwnïo a’u cynnyrch – yn faneri, clustogau a bagiau wedi’u pwytho’n gain a lliwgar.

Beiblau a mwy

Un o’r arddangosfeydd canolog oedd casgliad o lyfrau defosiynol, a’r ystod yn eang – o lungopi o gyfieithiad gwreiddiol Salesbury o’r Llyfr Gweddi Gyffredin i’r Bible in Cockney difyr a doniol. Ymhlith y cyfrolau niferus eraill roedd argraffiad cyntaf Beibl Peter Williams, Mynegair i’r Beibl Cymraeg Newydd, beibl.net i Bobl Ifanc a’r Women’s Bible, sef y Beibl o safbwynt y ferch. Roedd arddangosfa gynhwysfawr gan yr Eglwys Fethodistaidd, sy’n rhannu’r neuadd gyda’r Annibynwyr, a chafwyd presenoldeb gan asiantaethau sy’n gysylltiedig â Chapel y Nant: Merched y Wawr, eglwys eco a mudiad amgylcheddol A Rocha sy’n genhadaeth o fudiadau sy’n gwireddu galwad Duw arnom i ofalu am y cread mewn modd gweithredol.

Tŷ Croeso

Asiantaeth leol amlwg yw Tŷ Croeso, sy’n rhoi cartref i fanc bwyd y Trussell Trust yn ogystal â chynnig ystod o wasanaethau cynhaliol i unigolion a theuluoedd bregus yr ardal. Mae Tŷ Croeso wedi bodoli yng Nghlydach ers deuddeng mlynedd bellach ac mae Capel y Nant yn falch o fod wedi cefnogi’r gwaith ar hyd y blynyddoedd. Rhan bwysig o’r gweithgarwch yn neuadd gerllaw – ar wahân i’r paneidiau a’r pice ar y maen – oedd siop ddillad elusen O Law i Law, sy’n perthyn i Dŷ Croeso, a lle’r oedd modd ‘swisho’ neu gyfnewid dillad yn ogystal â phrynu. Roedd hefyd siop Masnach Deg yn cynnig ystod o gynnyrch.

Dangoswyd lluniau dyfrlliw gan ein diweddar aelod Mr Walford Davies a chafwyd trefniadau cennin Pedr i’n hatgoffa o’n Nawddsant.

Dyfalbarhau

Yn ystod y chwe awr o groeso agored, galwodd dros 50 o bobl i mewn: rhai’n aelodau yng Nghapel y Nant neu’r eglwys Fethodistaidd, eraill yn aelodau mewn capeli ac eglwysi eraill, ond yn bwysicaf oll, cyfeillion nad oeddent yn aelodau mewn unrhyw eglwys. Ar hyd y dydd cynhaliwyd tri sesiwn o ddefosiwn pum munud wedi’u harwain yn effeithiol gan Fiona, Robat a Dewi a oedd yn goron ar ddiwrnod gwerthfawr o agor drysau a thorri’r gwahanfuriau. Ein her nawr yw parhau i fod yn weithredol yn ein croeso agored yn enw’r Arglwydd Iesu.

Eurig Davies

Related Articles

Keep Informed

Receive the latest news, videos and resources.