Beth yw Diogelu?

Mae diogelu yn derm sy’n disgrifio’r swyddogaeth o amddiffyn oedolion a phlant rhag cael eu cam-drin neu’u hesgeuluso ac mae hefyd yn cynnwys mesurau i rwystro pobl fregus rhag cael eu niweidio yn y lle cyntaf.

Mae diogelu yn rhan hanfodol o arferion a threfn lywodraethu pob sefydliad cyfrifol. Fel eglwysi, gan geisio adlewyrchu cymeriad a gorchmynion Iesu, yr ydym am wneud hyn hyd eithaf ein gallu a gweithredu mewn modd teilwng o fewn ein cymunedau.

 

Datganiad Polisi

Polisi Undeb yr Annibynnwyr Cymraeg yw diogelu lles plant, phobl ifanc ac oedolion bregus drwy eu hamddiffyn rhag esgeulustod a niwed corfforol, rhywiol ac emosiynol.

O ganlyniad, mae’r eglwysi  wedi ymrwymo i ddiogelu lles eu haelodau a’r rheini a ymddiriedwyd i’w gofal. Bydd aelodau, staff cyflogedig a gwirfoddolwyr yr eglwys felly’n ymddwyn mewn modd sy’n adlewyrchu egwyddorion yr Eglwys Gristnogol. Byddant yn dangos parch at hawliau dynol a dealltwriaeth ohonynt, yn hybu ethos o wrando a sicrhau diogelwch pawb, yn arbennig plant ac oedolion bregus.

Bydd pob eglwys yn gofalu am blant, pobl ifanc ac oedolion bregus ac yn eu diogelu drwy ddilyn arferion da mewn perthynas â’r canlynol:

Recriwtio gweithwyr a gwirfoddolwyr yn fwy diogel

Hybu arferion gwaith da

Hyfforddi a chefnogi eu gweithwyr yn eu swyddogaeth ac mewn amddiffyn grwpiau bregus

Ein Polisi a Gweithdrefnau Diogelu

 

Ein Polisïau a’n Gweithdrefnau

Yn 2014 diweddarwyd ein polisïau a’n gweithdrefnau i gynnwys oedolion bregus a newidiadau diweddar yn y ddeddfwriaeth parthed grwpiau bregus a gwiriadau cofnodion troseddol.

Mae’r canllawiau a’r cyngor yn y Llawlyfr Diogelu Grwpiau Bregus yn sail i bolisi mabwysiedig Undeb yr Annibynnwyr Cymraeg ar gyfer gweithio gyda phlant ac oedolion bregus.

Mae’r llawlyfr yn mynd â ni cam wrth gam trwy:

• Ein Datganiad o Fwriad (Adran 1)

• Recriwtio mwy diogel (gan gynnwys gwiriadau DBS) (Adran 2)

• Gweithio gyda Phlant a Phobl ifanc (Adran 3.1) a sut i ymateb i bryderon ( Adran 3.2)

• Gweithio gydag Oedolion Bregus (Adran 4.1) a sut i ymateb i bryderon (Adran 4.2)

• Gofal Bugeiliol (Adran 5)

• Ffurflenni a gwybodaeth i’ch helpu i weithredu’r polisïau yn Adrannau 6 a 7.

Dylai’r gweithdrefnau a’r canllawiau sydd wedi’u cynnwys yn y ddogfen hon fod ar gael i bob gweithiwr, arweinydd ac aelod o fewn yr eglwys.

Gwiriadau Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS)

Mae’r Panel Diogelu Cydenwadol yn gyfrifol am brosesu gwiriadau DBS ar gyfer holl weinidogion, gweithwyr, a gwirfoddolwyr yr eglwysi sy’n perthyn i Undeb yr Annibynwyr Cymraeg. Maent yn cael eu prosesu drwy’r swyddfa’r Panel yn Ninbych gan Sian Jones, Swyddog Gweinyddol y Panel.

Cysylltwch â Sian am fwy o wybodaeth ac i archebu ffurflenni DBS.

sian@paneldiogelwch.org.uk  ( 01745 817584)

Ein polisi yw y dylai gwiriad DBS cael ei adnewyddu bob 4 mlynedd.
Ar hyn o bryd dim ond ffurflenni papur yr ydym yn gallu eu prosesu.

Ewch i wefan y Panel am fwy o wybodaeth am y broses DBS a chrynodeb o gymhwysedd www.paneldiogelwch.org.uk/cy/dbs

 

Y Newyddion Diweddaraf

Derbyniwch y newyddion, fideos ac adnoddau diweddaraf.